Friday, August 15, 2014

Psalm 121 - verses 1-3

c6th mosaic, Jordan


1
V
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: *  in domum Dómini íbimus.
NV
Laetatus sum in eo, quod dixerunt mihi:“ In domum Domini ibimus ”.
JH
Laetatus sum eo quod dixerint mihi,  In domum Domini ibimus. 
Septuagint
δ τν ναβαθμν εφράνθην π τος ερηκόσιν μοι ες οκον κυρίου πορευσόμεθα

Text notes:   The opening line suggests that the speaker is a pilgrim.  According to Ladouceur, the second phrase (in domum Domini ibimus) is a formulaic way of announcing a pilgrimage.

laetor, atus sum, ari, (laetus), to rejoice, be joyful, take delight in, be glad.
hic haec hocdemon pronoun – this
dico, dixi, dictum, ere 3, to say, speak;  to sing; in the sense of to think, plan, desire; to command; to praise.
domus, us, /. a house, structure; a house, abode, dwelling place; Temple
eo, Ivi or li, itum, Ire, to go, in the widest sense of the word, to walk, proceed, etc.

DR
I rejoiced at the things that were said to me: We shall go into the house of the Lord
MD
I rejoiced when they said to me: Let us go into the house of the Lord!
Brenton
I was glad when they said to me, Let us go into the house of the Lord.
Cover
I was glad when they said unto me, We will go into the house of the Lord.
Knox
Welcome sound, when I heard them saying, We will go into the Lord’s house! 
Grail
I rejoiced when I heard them say: "Let us go to God's house."

The Fathers see this verse as expressing the joy we should have when invited 'to go in' both to worship God now, and to be with him forever.  Pope Benedict summarised these sentiments as follows:

"Beneath the vaults of this historic Cathedral, which witnesses to the ceaseless dialogue that God wishes to establish with all men and women...Providentially, the words of the Psalmist describe the emotion filling our souls with an exactness we could hardly have dared to imagine: “I was glad when they said to me, ‘Let us go to the house of the Lord!’” (Ps 121,1). Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: the Psalmist’s joy, brimming over in the very words of the Psalm, penetrates our hearts and resonates deeply within them. 

We truly rejoice to enter the house of the Lord, since, as the Fathers of the Church have taught us, this house is nothing other than a concrete symbol of Jerusalem on high, which comes down to us (cf. Rev Ap 21,2) to offer us the most beautiful of dwelling-places. “If we dwell therein”, writes Saint Hilary of Poitiers, “we are fellow citizens of the saints and members of the household of God, for it is the house of God” (Tract. in Ps 121,2). And Saint Augustine adds: “This is a psalm of longing for the heavenly Jerusalem … It is a Song of Steps, not for going down but for going up … On our pilgrimage we sigh, in our homeland we will rejoice; but during this exile, we meet companions who have already seen the holy city and urge us to run towards it” (En. in Ps 121,2)...

Alas, St John Chrysostom notes in words only too true of our times as much as his, that while people flock to popular entertainments, there is rather less enthusiasm when it comes to the Mass:

"But these days many people even have difficulty with the spoken word. If you invite them to attend the races or lawless spectacles, they will come running in vast numbers, whereas if it is to the house of prayer, few there are who do not hang back..."

2
V
Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Jerúsalem.
NV
Stantes iam sunt pedes nostril in portis tuis, Ierusalem.
JH
Stantes erant pedes nostri in portis tuis, Hierusalem ; 
Septuagint
σττες σαν ο πόδες μν ν τας αλας σου Ιερουσαλημ

Text notes: The verb tense in the Hebrew (our feet were standing/our feet are standing; ie we were standing) is ambiguous, hence the different choices made here, with the Vulgate using imperfect past and the neo-Vulgate present tense; both in fact legitimate.  The Vulgate portrays the pilgrims as standing in the ‘courts’ or courtyard (atrium) outside the Temple; the neo-Vulgate puts them further back, just inside the gates, in line with the Masoretic Text.  Ladouceur suggests that the Septuagint choice may have been influenced by an Aramaic word which is open to both interpretations.  Certainly the word atrium was influential in the Christian tradition, becoming used for the area before a church.  It can also have spiritual interpretation, suggesting closeness to or union with God.

Sto, steti, statum, are,  to stand, stand up, remain standing. Continue
pes, pedis, m.  the foot
atrium, li, n., a court,

DR
Our feet were standing in your courts, O Jerusalem
MD
Already our feet are standing at thy gates O Jerusalem.
Brenton
Our feet stood in thy courts, O Jerusalem.
Cover
Our feet shall stand in thy gates, O Jerusalem.
Knox
Within thy gates, Jerusalem, our feet stand at last;
Grail
And now our feet are standing within your gates, O Jerusalem.

Cassiodorus suggests that this verse should not be interpreted overly literally, as it foreshadows the future only:

"Since the prophet had said that he was promised that eternal home, he now foreshadows the future, and says that he is standing in the house which he desired to attain with the utmost longing. This is to enable us to realise that holy men known to abide in the Lord's precepts are already in mind lodging in the Jerusalem to come. He is rightly said to be standing in them, because no-one falls there. Finally, observe his words: Our feet -were standing; they were standing in the place where they are always implanted with firm purpose. This stance does not waver, is not exhausted by any toil, but perseveres in its strength and is wearied by no fatigue."

St Ambrose provides a slightly different take on the problem of how literally to interpret the verse, telling us that it speaks of the soul, not the body:


"These are the feet that David washes in spirit when he teaches you how to keep them unsoiled, saying, "Our feet have been standing in your courts, O Jerusalem." Certainly, here "feet" is to be understood not as of the body but as of the soul. For how could a person on earth have his physical feet in heaven? Since Jerusalem, as Paul tells you, is in heaven, he also shows you how to stand in heaven when he says, "But our abode is in heaven": the "abode" of your behav­ior, the "abode" of your deeds, the "abode" of your faith. On virginity 9-59.3

3
V
Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas: * cujus participátio ejus in idípsum.
NV
Ierusalem, quae aedificata est ut civitas, sibi compacta in idipsum.
JH
Hierusalem, quae aedificaris ut ciuitas cuius participatio eius simul; 
Sept.
Ιερουσαλημ οκοδομουμένη ς πόλις ς  μετοχ ατς π τ ατό

Text notes:  This is a difficult verse to translate, as can be seen in the wide variety of interpretations in the various English versions of it below.  

Quae aedificatur here means ‘you that are built’. Almost all of the translations give it as ‘as’ – ie Jerusalem which is built as a city.  Ladouceur suggests, however, that the phrase should be interpreted as, ‘Jerusalem is a truly city/is a real city’.  Participatio is something of an oddity: its usual meaning is, a sharing, participation, or partaking.  Hence, the phrase as a whole is literally, ‘of which (cujus) the compactness/being compact/sharing (participatio) [is] in itself (ejus in idipsum)’.  In this context it probably refers to the houses being built tightly together in a row, and structured to be defensible like a fortress.  But it might be interpreted metaphorically as well, as St Augustine’s commentary proposes, and the Coverdale translation most strongly suggests, of a city whose citizens are united spiritually.

aedifico, avi, atum, are to build
civitas, atis, . a city, state, commonwealth.
participatio, onis, a being compact.

DR
Jerusalem, which is built as a city, which is compact together.
Brenton
Jerusalem is built as a city whose fellowship is complete.
Cover
Jerusalem is built as a city that is at unity in itself.
NETS
Ierousalem – being built as a city that is shared in common
Knox
Jerusalem, built as a city should be built that is one in fellowship.
Grail
Jerusalem is built as a city strongly compact.

St Augustine cites the numerous texts of the New Testament that deal with the formation of the spiritual  city in order to explain this verse.  Here is an extract from his exposition:

"Brethren, when David was uttering these words, that city had been finished, it was not being built. It is some city he speaks of, therefore, which is now being built, unto which living stones run in faith, of whom Peter says, You also, as lively stones, are built up a spiritual house; 1 Peter 2:5 that is, the holy temple of God. What means, you are built up as lively stones? You live, if you believe, but if you believe, you are made a temple of God; for the Apostle Paul says, The temple of God is holy, which temple are you. 1 Corinthians 3:17 This city is therefore now in building; stones are cut down from the hills by the hands of those who preach truth, they are squared that they may enter into an everlasting structure...This, then, is the Jerusalem that is being built as a city: Christ is its foundation."


Psalm 121: Laetatus sum
Vulgate
Douay-Rheims
Canticum graduum.

 Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: *  In domum Dómini íbimus.
I rejoiced at the things that were said to me: We shall go into the house of the Lord.
Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Jerúsalem.
2 Our feet were standing in your courts, O Jerusalem.
Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas: * cujus participátio ejus in idípsum.
Jerusalem, which is built as a city, which is compact together.
4  Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini: * testimónium Israël ad confiténdum nómini Dómini.
4 For thither did the tribes go up, the tribes of the Lord: the testimony of Israel, to praise the name of the Lord.
5  Quia illic sedérunt sedes in judício, * sedes super domum David.
5 Because their seats have sat in judgment, seats upon the house of David.
6  Rogáte quæ ad pacem sunt Jerúsalem: * et abundántia diligéntibus te:
6 Pray for the things that are for the peace of Jerusalem: and abundance for them that love you. 
7  Fiat pax in virtúte tua: * et abundántia in túrribus tuis.
7 Let peace be in your strength: and abundance in your towers
8  Propter fratres meos, et próximos meos, * loquébar pacem de te:
8 For the sake of my brethren, and of my neighbours, I spoke peace of you.
9  Propter domum Dómini, Dei nostri, * quæsívi bona tibi.
9 Because of the house of the Lord our God, I have sought good things for you.


No comments:

Post a Comment